Merge from vendor branch LIBARCHIVE:
[dragonfly.git] / share / msgdef / zh_CN.eucCN.src
1 # $FreeBSD: src/share/msgdef/zh_CN.eucCN.src,v 1.1.2.1 2002/03/01 16:08:03 phantom Exp $
2 # $DragonFly: src/share/msgdef/zh_CN.eucCN.src,v 1.2 2003/06/17 04:37:02 dillon Exp $
3 #
4 # WARNING: spaces may be essential at the end of lines
5 # WARNING: empty lines are essential too
6 #
7 # yesexpr
8 ^[yY£ù£ÙÊÇ].*
9 # noexpr
10 ^[nN£î£Î²»·ñ].*
11 # yesstr
12 ÊÇ
13 # nostr
14 ·ñ
15 # EOF