Add regdomain.xml.
[dragonfly.git] / etc / varsym.conf
1 # System Wide VarSym Definitions
2 #
3 # $DragonFly: src/etc/varsym.conf,v 1.2 2004/02/03 09:21:23 rob Exp $
4 #
5 # CCVAR=3