Convert to keyserv, telnetd and telnet to libcrypto's BIGNUM
[dragonfly.git] / usr.sbin / keyserv / Makefile
1 # $FreeBSD: src/usr.sbin/keyserv/Makefile,v 1.5.2.1 2001/04/25 12:09:50 ru Exp $
2 # $DragonFly: src/usr.sbin/keyserv/Makefile,v 1.4 2005/01/11 13:22:40 joerg Exp $
3
4 PROG=   keyserv
5 SRCS=   keyserv.c setkey.c keyserv_uid.c crypt_svc.c crypt_server.c crypt.h
6 WARNS?= 6
7
8 MAN=    keyserv.8
9
10 CFLAGS+= -DKEYSERV_RANDOM -DBROKEN_DES -I.
11
12 DPADD=  ${LIBCRYPTO} ${LIBRPCSVC}
13 LDADD=  -lcrypto -lrpcsvc
14
15 RPCDIR= ${DESTDIR}/usr/include/rpcsvc
16
17 CLEANFILES= crypt_svc.c crypt.h
18
19 RPCGEN= rpcgen -C
20
21 crypt_svc.c: ${RPCDIR}/crypt.x
22         ${RPCGEN} -m -o ${.TARGET} ${RPCDIR}/crypt.x
23
24 crypt.h: ${RPCDIR}/crypt.x
25         ${RPCGEN} -h -o ${.TARGET} ${RPCDIR}/crypt.x
26
27 .include <bsd.prog.mk>