varsym: Update man page & sync usage()
[dragonfly.git] / bin / varsym / varsym.1
2009-09-28 Thomas Nikolajsenvarsym: Update man page & sync usage()
2009-08-28 Simon SchubertMerge branch 'vendor/GCC44'
2009-08-28 Simon SchubertMerge branch 'vendor/GCC'
2009-08-09 Thomas E. SpanjaardMerge branch 'vendor/GCC44'
2009-08-09 Simon SchubertMerge branch 'vendor/GCC44'
2009-08-08 Sepherosa ZiehauMerge branch 'vendor/ACPICA-UNIX'
2009-08-02 Simon SchubertMerge branch 'vendor/MPFR' into gcc441
2009-08-02 Simon SchubertMerge branch 'vendor/GMP' into gcc441
2009-08-02 Simon SchubertMerge branch 'vendor/GCC44' into gcc441
2009-07-06 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TCPDUMP' and update build for...
2009-07-06 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBPCAP' and updated build for...
2009-07-04 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TCPDUMP'
2009-07-04 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TCPDUMP' (early part)
2009-07-04 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBPCAP'
2009-07-04 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBPCAP' (early part)
2009-06-27 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE'
2009-06-22 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE'
2009-06-21 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE'
2009-06-21 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE' (early part)
2009-06-21 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LESS'
2009-06-21 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LESS'
2009-06-21 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE'
2009-06-20 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE'
2009-06-20 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE'
2009-06-20 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE' (early part)
2009-06-20 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSH'
2009-06-20 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSH'
2009-06-20 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSH' (early part)
2009-04-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2009-01-24 Peter AvalosMerge branch 'vendor/GDTOA'
2009-01-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2009-01-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2009-01-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2009-01-04 Peter AvalosMerge branch 'vendor/PAM_PASSWDQC'
2009-01-04 Peter AvalosMerge commit 'origin/vendor/PAM_PASSWDQC'
2008-12-20 Hasso TepperMerge commit 'crater/vendor/OPENPAM'
2008-09-27 Peter AvalosMerge from vendor branch OPENSSH:
2008-09-27 Peter AvalosMerge from vendor branch OPENSSL:
2008-09-06 Peter AvalosMerge from vendor branch OPENSSL:
2008-07-12 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2008-06-30 Hasso TepperMerge from vendor branch GCC:
2008-06-26 Matthew DillonMerge from vendor branch NETGRAPH:
2008-06-16 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2008-05-17 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2008-05-17 Peter AvalosMerge from vendor branch TNFTP:
2008-05-17 Peter AvalosMerge from vendor branch LESS:
2008-04-06 Peter AvalosMerge from vendor branch OPENSSH:
2008-03-20 Peter AvalosMerge from vendor branch BZIP:
2008-03-12 Dave HayesMerge from vendor branch BSDINSTALLER:
2008-02-22 Sascha WildnerAdd a varsym(2) manual page (documenting varsym_{get...
2008-02-09 Peter AvalosMerge from vendor branch TNFTP:
2008-01-31 Simon SchubertMerge from vendor branch GDB:
2008-01-30 Hasso TepperMerge from vendor branch LIBEVENT:
2008-01-19 Peter AvalosMerge from vendor branch FILE:
2008-01-15 Matthias SchmidtMerge from vendor branch TCSH:
2008-01-15 Simon SchubertMerge from vendor branch GDB:
2008-01-14 Simon SchubertMerge from vendor branch GDB:
2007-12-22 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-12-06 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-11-25 Peter AvalosMerge from vendor branch LESS:
2007-11-16 Peter AvalosMerge from vendor branch LESS:
2007-11-05 Gregory Neil ShapiroMerge from vendor branch SENDMAIL:
2007-11-03 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-10-25 Peter AvalosMerge from vendor branch OPENSSL:
2007-10-12 Peter AvalosMerge from vendor branch LESS:
2007-10-12 Peter AvalosMerge from vendor branch OPENSSL:
2007-10-11 Peter AvalosMerge from vendor branch TCPDUMP:
2007-10-11 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBPCAP:
2007-10-10 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-10-09 Peter AvalosMerge from vendor branch LESS:
2007-09-24 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-09-08 Peter AvalosMerge from vendor branch OPENSSH:
2007-09-03 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-08-25 Peter AvalosMerge from vendor branch TNFTP:
2007-08-22 Simon SchubertMerge from vendor branch GDB:
2007-08-18 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-08-07 Peter AvalosMerge from vendor branch TCPDUMP:
2007-08-07 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBPCAP:
2007-08-07 Sepherosa ZiehauMerge from vendor branch HOSTAPD:
2007-08-07 Sepherosa ZiehauMerge from vendor branch WPA_SUPPLICANT:
2007-08-05 Peter AvalosMerge from vendor branch DIFFUTILS:
2007-08-04 Peter AvalosMerge from vendor branch TNFTP:
2007-07-24 Simon SchubertMerge from vendor branch BIND:
2007-07-24 Matthew DillonMerge from vendor branch BIND:
2007-07-16 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-07-13 Matthew DillonMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-06-20 Peter AvalosMerge from vendor branch LESS:
2007-06-03 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-06-03 Peter AvalosMerge from vendor branch LESS:
2007-05-28 Peter AvalosMerge from vendor branch FILE:
2007-05-13 Sascha WildnerFix numerous spelling mistakes.
2007-05-12 Sascha WildnerHook resident.conf(5) and varsym.conf(5) into the build...
2007-05-09 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-05-06 Peter AvalosMerge from vendor branch AWK:
2007-05-05 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-04-27 Peter AvalosMerge from vendor branch LIBARCHIVE:
2007-04-27 Gregory Neil ShapiroMerge from vendor branch SENDMAIL:
2007-04-21 Peter AvalosMerge from vendor branch TNFTP:
2007-04-13 Simon SchubertMerge from vendor branch BINUTILS:
2007-04-12 Gregory Neil ShapiroMerge from vendor branch SENDMAIL:
next