pkgsrcv2.git
2012-09-27 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion pkgsrc-2012Q2
2012-09-15 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-09-13 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-09-10 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-09-09 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-09-05 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-31 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-24 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-23 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-22 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-20 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-20 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-18 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-17 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-13 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-12 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-10 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-09 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-08 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-06 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-03 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-08-02 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-31 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-31 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-30 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-29 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-28 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-27 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-26 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-25 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-23 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-22 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-20 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-20 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-19 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-16 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-13 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-12 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-11 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-09 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-08 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-07 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-06 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-06 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-07-04 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-20 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion pkgsrc-2012Q1
2012-06-19 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-13 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-11 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-09 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-07 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-06 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-06 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-05 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-04 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-06-01 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-29 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-29 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-28 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-27 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-25 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-23 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-22 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-21 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-19 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-18 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-17 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-16 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-14 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-05-12 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2012-04-26 tronPullup ticket #3758.
2012-04-26 tronPullup ticket #3758 - requested by sbd
2012-04-26 tronPullup ticket #3757.
2012-04-26 tronPullup ticket #3757 - requested by gls
2012-04-25 tronPullup ticket #3754 and #3756.
2012-04-25 tronPullup ticket #3756 - requested by morr
2012-04-25 tronPullup ticket #3754 - requested by obache
2012-04-24 sbdPullup ticket 3755
2012-04-24 sbdPullup ticket #3755 - requested by taca
2012-04-22 spzpullups 3750 3751 3752
2012-04-22 spzPullup ticket #3752 - requested by taca
2012-04-22 tronPullup ticket #3753.
2012-04-22 tronPullup ticket #3753 - requested by spz
2012-04-22 spzPullup ticket #3751 - requested by taca
2012-04-22 spzPullup ticket #3750 - requested by taca
2012-04-22 spzpullup 3748
2012-04-22 spzPullup ticket #3748 - requested by pettai
2012-04-22 spzpullup 3749
2012-04-22 spzPullup ticket #3749 - requested by taca
2012-04-21 tronPullup tickets #3745 and #3746.
2012-04-21 tronPullup ticket #3747 - requested by wiz
2012-04-21 tronPullup ticket #3746 - requested by obache
2012-04-18 tronPullup ticket #3745 - requested by hauke
2012-04-18 tronPullup tickets #3744 and #3745.
2012-04-18 tronPullup ticket #3744 - requested by taca
2012-04-17 tronPullup tickets #3742 and #3743.
2012-04-17 tronPullup ticket #3743 - requested by taca
2012-04-17 tronPullup ticket #3742 - requested by taca
2012-04-17 spzPullup #3739
2012-04-17 spzPullup ticket #3739 - requested by tron
next