priv: Introduce and use PRIV_VFS_SETATTR in xxx_setattr()