LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
[dragonfly.git] / share / timedef / be_BY.CP1251.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 ñòó
8 ëþò
9 ñàê
10 êðà
11 ìàé
12 ÷ýð
13 ë³ï
14 æí³
15 âåð
16 êàñ
17 ë³ñ
18 ñíå
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 ñòóäçåíü
22 ëþòû
23 ñàêàâ³ê
24 êðàñàâ³ê
25 ìàé
26 ÷ýðâåíü
27 ë³ïåíü
28 æí³âåíü
29 âåðàñåíü
30 êàñòðû÷í³ê
31 ë³ñòàïàä
32 ñíåæàíü
33 #
34 # Short weekday names
35 íä
36 ïí
37 à¢
38 ñð
39 ÷ö
40 ïò
41 ñá
42 #
43 # Long weekday names
44 íÿäçåëÿ
45 ïàíÿäçåëàê
46 à¢òîðàê
47 ñåðàäà
48 ÷àöâåð
49 ïÿòí³öà
50 ñóáîòà
51 #
52 # X_fmt
53 %H.%M.%S
54 #
55 # x_fmt
56 %e.%m.%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y %H.%M.%S
60 #
61 # AM/PM
62 äà ïàëóäíÿ
63 ïàñëÿ ïàëóäíÿ
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y %H.%M.%S %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 ñòóäçåíü
70 ëþòû
71 ñàêàâ³ê
72 êðàñàâ³ê
73 òðàâåíü
74 ÷ýðâåíü
75 ë³ïåíü
76 æí³âåíü
77 âåðàñåíü
78 êàñòðû÷í³ê
79 ë³ñòàïàä
80 ñíåæàíü
81 #
82 # md_order
83 m
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I.%M.%S %p
87 # EOF