LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
[dragonfly.git] / share / timedef / be_BY.ISO8859-5.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 áâã
8 Ûîâ
9 áÐÚ
10 ÚàÐ
11 ÜÐÙ
12 çíà
13 Ûöß
14 ÖÝö
15 ÒÕà
16 ÚÐá
17 Ûöá
18 áÝÕ
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 áâãÔ×ÕÝì
22 Ûîâë
23 áÐÚÐÒöÚ
24 ÚàÐáÐÒöÚ
25 ÜÐÙ
26 çíàÒÕÝì
27 ÛößÕÝì
28 ÖÝöÒÕÝì
29 ÒÕàÐáÕÝì
30 ÚÐáâàëçÝöÚ
31 ÛöáâÐßÐÔ
32 áÝÕÖÐÝì
33 #
34 # Short weekday names
35 ÝÔ
36 ßÝ
37 Ðþ
38 áà
39 çæ
40 ßâ
41 áÑ
42 #
43 # Long weekday names
44 ÝïÔ×ÕÛï
45 ßÐÝïÔ×ÕÛÐÚ
46 ÐþâÞàÐÚ
47 áÕàÐÔÐ
48 çÐæÒÕà
49 ßïâÝöæÐ
50 áãÑÞâÐ
51 #
52 # X_fmt
53 %H.%M.%S
54 #
55 # x_fmt
56 %e.%m.%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y %H.%M.%S
60 #
61 # AM/PM
62 ÔРßÐÛãÔÝï
63 ßÐáÛï ßÐÛãÔÝï
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y %H.%M.%S %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 áâãÔ×ÕÝì
70 Ûîâë
71 áÐÚÐÒöÚ
72 ÚàÐáÐÒöÚ
73 âàÐÒÕÝì
74 çíàÒÕÝì
75 ÛößÕÝì
76 ÖÝöÒÕÝì
77 ÒÕàÐáÕÝì
78 ÚÐáâàëçÝöÚ
79 ÛöáâÐßÐÔ
80 áÝÕÖÐÝì
81 #
82 # md_order
83 m
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I.%M.%S %p
87 # EOF