LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
[dragonfly.git] / share / timedef / el_GR.ISO8859-7.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 Éáí
8 Öåâ
9 Ìáñ
10 Áðñ
11 Ìáú
12 Éïõí
13 Éïõë
14 Áõã
15 Óåð
16 Ïêô
17 Íïå
18 Äåê
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 Éáíïõáñßïõ
22 Öåâñïõáñßïõ
23 Ìáñôßïõ
24 Áðñéëßïõ
25 ÌáÀïõ
26 Éïõíßïõ
27 Éïõëßïõ
28 Áõãïýóôïõ
29 Óåðôåìâñßïõ
30 Ïêôùâñßïõ
31 Íïåìâñßïõ
32 Äåêåìâñßïõ
33 #
34 # Short weekday names
35 Êõñ
36 Äåõ
37 Ôñé
38 Ôåô
39 Ðåì
40 Ðáñ
41 Óáâ
42 #
43 # Long weekday names
44 ÊõñéáêÞ
45 ÄåõôÝñá
46 Ôñßôç
47 ÔåôÜñôç
48 ÐÝìðôç
49 ÐáñáóêåõÞ
50 ÓÜââáôï
51 #
52 # X_fmt
53 %I:%M:%S %p
54 #
55 # x_fmt
56 %e/%m/%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y %I:%M:%S %p
60 #
61 # AM/PM
62 ð.ì.
63 ì.ì.
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y %I:%M:%S %p %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 ÉáíïõÜñéïò
70 ÖåâñïõÜñéïò
71 ÌÜñôéïò
72 Áðñßëéïò
73 ÌÜúïò
74 Éïýíéïò
75 Éïýëéïò
76 Áýãïõóôïò
77 ÓåðôÝìâñéïò
78 Ïêôþâñéïò
79 ÍïÝìâñéïò
80 ÄåêÝìâñéïò
81 #
82 # md_order
83 m
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I:%M:%S %p
87 # EOF