LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
[dragonfly.git] / share / timedef / ru_RU.CP1251.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 ÿíâ
8 ôåâ
9 ìàð
10 àïð
11 ìàÿ
12 èþí
13 èþë
14 àâã
15 ñåí
16 îêò
17 íîÿ
18 äåê
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 ÿíâàðÿ
22 ôåâðàëÿ
23 ìàðòà
24 àïðåëÿ
25 ìàÿ
26 èþíÿ
27 èþëÿ
28 àâãóñòà
29 ñåíòÿáðÿ
30 îêòÿáðÿ
31 íîÿáðÿ
32 äåêàáðÿ
33 #
34 # Short weekday names
35 âñ
36 ïí
37 âò
38 ñð
39 ÷ò
40 ïò
41 ñá
42 #
43 # Long weekday names
44 âîñêðåñåíüå
45 ïîíåäåëüíèê
46 âòîðíèê
47 ñðåäà
48 ÷åòâåðã
49 ïÿòíèöà
50 ñóááîòà
51 #
52 # X_fmt
53 %H:%M:%S
54 #
55 # x_fmt
56 %d.%m.%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y ã. %H:%M:%S
60 #
61 # AM/PM
62 äî ïîëóäíÿ
63 ïîñëå ïîëóäíÿ
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y ã. %H:%M:%S %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 ÿíâàðü
70 ôåâðàëü
71 ìàðò
72 àïðåëü
73 ìàé
74 èþíü
75 èþëü
76 àâãóñò
77 ñåíòÿáðü
78 îêòÿáðü
79 íîÿáðü
80 äåêàáðü
81 #
82 # md_order
83 dm
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I:%M:%S %p
87 # EOF