LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
[dragonfly.git] / share / timedef / ru_RU.ISO8859-5.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 ïÝÒ
8 äÕÒ
9 ÜÐà
10 Ðßà
11 ÜÐï
12 ØîÝ
13 ØîÛ
14 ÐÒÓ
15 áÕÝ
16 ÞÚâ
17 ÝÞï
18 ÔÕÚ
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 ïÝÒÐàï
22 äÕÒàÐÛï
23 ÜÐàâÐ
24 ÐßàÕÛï
25 ÜÐï
26 ØîÝï
27 ØîÛï
28 ÐÒÓãáâÐ
29 áÕÝâïÑàï
30 ÞÚâïÑàï
31 ÝÞïÑàï
32 ÔÕÚÐÑàï
33 #
34 # Short weekday names
35 Òá
36 ßÝ
37 Òâ
38 áà
39 çâ
40 ßâ
41 áÑ
42 #
43 # Long weekday names
44 ÒÞáÚàÕáÕÝìÕ
45 ßÞÝÕÔÕÛìÝØÚ
46 ÒâÞàÝØÚ
47 áàÕÔÐ
48 çÕâÒÕàÓ
49 ßïâÝØæÐ
50 áãÑÑÞâÐ
51 #
52 # X_fmt
53 %H:%M:%S
54 #
55 # x_fmt
56 %d.%m.%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y Ó. %H:%M:%S
60 #
61 # AM/PM
62 ÔÞ ßÞÛãÔÝï
63 ßÞáÛÕ ßÞÛãÔÝï
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y Ó. %H:%M:%S %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 ïÝÒÐàì
70 äÕÒàÐÛì
71 ÜÐàâ
72 ÐßàÕÛì
73 ÜÐÙ
74 ØîÝì
75 ØîÛì
76 ÐÒÓãáâ
77 áÕÝâïÑàì
78 ÞÚâïÑàì
79 ÝÞïÑàì
80 ÔÕÚÐÑàì
81 #
82 # md_order
83 dm
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I:%M:%S %p
87 # EOF