LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
[dragonfly.git] / share / timedef / uk_UA.ISO8859-5.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 áöç.
8 Ûîâ.
9 ÑÕà.
10 ÚÒöâ.
11 âàÐÒ.
12 çÕàÒ.
13 ÛØß.
14 áÕàß.
15 ÒÕà.
16 ÖÞÒâ.
17 ÛØáâ.
18 ÓàãÔ.
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 áöçÝï
22 ÛîâÞÓÞ
23 ÑÕàÕ×Ýï
24 ÚÒöâÝï
25 âàÐÒÝï
26 çÕàÒÝï
27 ÛØßÝï
28 áÕàßÝï
29 ÒÕàÕáÝï
30 ÖÞÒâÝï
31 ÛØáâÞßÐÔÐ
32 ÓàãÔÝï
33 #
34 # Short weekday names
35 ½Ô
36 ¿Ý
37 ²â
38 Áà
39 Çâ
40 ¿â
41 ÁÑ
42 #
43 # Long weekday names
44 ½ÕÔöÛï
45 ¿ÞÝÕÔöÛÞÚ
46 ²öÒâÞàÞÚ
47 ÁÕàÕÔÐ
48 ÇÕâÒÕà
49 ¿'ïâÝØæï
50 ÁãÑÞâÐ
51 #
52 # X_fmt
53 %H:%M:%S
54 #
55 # x_fmt
56 %d.%m.%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y à. %H:%M:%S
60 #
61 # AM/PM
62 Ôß
63 ßß
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y à. %H:%M:%S %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 áöçÕÝì
70 ÛîâØÙ
71 ÑÕàÕ×ÕÝì
72 ÚÒöâÕÝì
73 âàÐÒÕÝì
74 çÕàÒÕÝì
75 ÛØßÕÝì
76 áÕàßÕÝì
77 ÒÕàÕáÕÝì
78 ÖÞÒâÕÝì
79 ÛØáâÞßÐÔ
80 ÓàãÔÕÝì
81 #
82 # md_order
83 dm
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I:%M:%S %p
87 # EOF