LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
[dragonfly.git] / share / timedef / uk_UA.KOI8-U.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 Ó¦Þ.
8 ÌÀÔ.
9 ÂÅÒ.
10 ËצÔ.
11 ÔÒÁ×.
12 ÞÅÒ×.
13 ÌÉÐ.
14 ÓÅÒÐ.
15 ×ÅÒ.
16 ÖÏ×Ô.
17 ÌÉÓÔ.
18 ÇÒÕÄ.
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 Ó¦ÞÎÑ
22 ÌÀÔÏÇÏ
23 ÂÅÒÅÚÎÑ
24 ËצÔÎÑ
25 ÔÒÁ×ÎÑ
26 ÞÅÒ×ÎÑ
27 ÌÉÐÎÑ
28 ÓÅÒÐÎÑ
29 ×ÅÒÅÓÎÑ
30 ÖÏ×ÔÎÑ
31 ÌÉÓÔÏÐÁÄÁ
32 ÇÒÕÄÎÑ
33 #
34 # Short weekday names
35 îÄ
36 ðÎ
37 ÷Ô
38 óÒ
39 þÔ
40 ðÔ
41 óÂ
42 #
43 # Long weekday names
44 îÅĦÌÑ
45 ðÏÎÅĦÌÏË
46 ÷¦×ÔÏÒÏË
47 óÅÒÅÄÁ
48 þÅÔ×ÅÒ
49 ð'ÑÔÎÉÃÑ
50 óÕÂÏÔÁ
51 #
52 # X_fmt
53 %H:%M:%S
54 #
55 # x_fmt
56 %d.%m.%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y Ò. %H:%M:%S
60 #
61 # AM/PM
62 ÄÐ
63 ÐÐ
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y Ò. %H:%M:%S %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 Ó¦ÞÅÎØ
70 ÌÀÔÉÊ
71 ÂÅÒÅÚÅÎØ
72 ËצÔÅÎØ
73 ÔÒÁ×ÅÎØ
74 ÞÅÒ×ÅÎØ
75 ÌÉÐÅÎØ
76 ÓÅÒÐÅÎØ
77 ×ÅÒÅÓÅÎØ
78 ÖÏ×ÔÅÎØ
79 ÌÉÓÔÏÐÁÄ
80 ÇÒÕÄÅÎØ
81 #
82 # md_order
83 dm
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I:%M:%S %p
87 # EOF