gdb - Local mods (compile)
[dragonfly.git] / share / timedef / uk_UA.CP1251.src
1 # Warning: Do not edit. This file is automatically generated from the
2 # tools in /usr/src/tools/tools/locale. The data is obtained from the
3 # CLDR project, obtained from http://cldr.unicode.org/
4 # -----------------------------------------------------------------------------
5 #
6 # Short month names
7 ñ³÷.
8 ëþò.
9 áåð.
10 êâ³ò.
11 òðàâ.
12 ÷åðâ.
13 ëèï.
14 ñåðï.
15 âåð.
16 æîâò.
17 ëèñò.
18 ãðóä.
19 #
20 # Long month names (as in a date)
21 ñ³÷íÿ
22 ëþòîãî
23 áåðåçíÿ
24 êâ³òíÿ
25 òðàâíÿ
26 ÷åðâíÿ
27 ëèïíÿ
28 ñåðïíÿ
29 âåðåñíÿ
30 æîâòíÿ
31 ëèñòîïàäà
32 ãðóäíÿ
33 #
34 # Short weekday names
35 Íä
36 Ïí
37 Âò
38 Ñð
39 ×ò
40 Ïò
41 Ñá
42 #
43 # Long weekday names
44 íåä³ëÿ
45 ïîíåä³ëîê
46 â³âòîðîê
47 ñåðåäà
48 ÷åòâåð
49 ï'ÿòíèöÿ
50 ñóáîòà
51 #
52 # X_fmt
53 %H:%M:%S
54 #
55 # x_fmt
56 %d.%m.%y
57 #
58 # c_fmt
59 %e %B %Y ð. %H:%M:%S
60 #
61 # AM/PM
62 äï
63 ïï
64 #
65 # date_fmt
66 %e %B %Y ð. %H:%M:%S %Z
67 #
68 # Long month names (without case ending)
69 ñ³÷åíü
70 ëþòèé
71 áåðåçåíü
72 êâ³òåíü
73 òðàâåíü
74 ÷åðâåíü
75 ëèïåíü
76 ñåðïåíü
77 âåðåñåíü
78 æîâòåíü
79 ëèñòîïàä
80 ãðóäåíü
81 #
82 # md_order
83 dm
84 #
85 # ampm_fmt
86 %I:%M:%S %p
87 # EOF