LC_TIME locales: Regenerate to fix 23 locales' alt-months
authorJohn Marino <draco@marino.st>
Fri, 24 Jul 2015 15:50:19 +0000 (17:50 +0200)
committerJohn Marino <draco@marino.st>
Fri, 24 Jul 2015 15:55:18 +0000 (17:55 +0200)
The commit diff revealed a regression in the timedef on some locales.
All of these locales have alternative months defined in a separate
xml file used by the cdlr2def tool.  The bug in the tool has been fixed,
and the locale definitions have been regenerated.

23 files changed:
share/timedef/be_BY.CP1131.src
share/timedef/be_BY.CP1251.src
share/timedef/be_BY.ISO8859-5.src
share/timedef/be_BY.UTF-8.src
share/timedef/cs_CZ.ISO8859-2.src
share/timedef/cs_CZ.UTF-8.src
share/timedef/el_GR.ISO8859-7.src
share/timedef/el_GR.UTF-8.src
share/timedef/lt_LT.ISO8859-13.src
share/timedef/lt_LT.ISO8859-4.src
share/timedef/lt_LT.UTF-8.src
share/timedef/mn_Cyrl_MN.UTF-8.src
share/timedef/pl_PL.ISO8859-2.src
share/timedef/pl_PL.UTF-8.src
share/timedef/ru_RU.CP1251.src
share/timedef/ru_RU.CP866.src
share/timedef/ru_RU.ISO8859-5.src
share/timedef/ru_RU.KOI8-R.src
share/timedef/ru_RU.UTF-8.src
share/timedef/uk_UA.CP1251.src
share/timedef/uk_UA.ISO8859-5.src
share/timedef/uk_UA.KOI8-U.src
share/timedef/uk_UA.UTF-8.src

index 9c9d066..ceef81f 100644 (file)
 %e %B %Y %H.%M.%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "áâ㤧¥­ì
-               "«îâë
-               "á ª ¢ùª
-               "ªà á ¢ùª
-               "âà ¢¥­ì
-               "çíࢥ­ì
-               "«ù¯¥­ì
-               "¦­ù¢¥­ì
-               "¢¥à á¥­ì
-               "ª áâàëç­ùª
-               "«ùáâ ¯ ¤
-               "á­¥¦ ­ì"               
+áâ㤧¥­ì
+«îâë
+á ª ¢ùª
+ªà á ¢ùª
+âà ¢¥­ì
+çíࢥ­ì
+«ù¯¥­ì
+¦­ù¢¥­ì
+¢¥à á¥­ì
+ª áâàëç­ùª
+«ùáâ ¯ ¤
+á­¥¦ ­ì
 #
 # md_order
 m
index dc7dfd4..bc2ffa2 100644 (file)
 %e %B %Y %H.%M.%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "ñòóäçåíü
-               "ëþòû
-               "ñàêàâ³ê
-               "êðàñàâ³ê
-               "òðàâåíü
-               "÷ýðâåíü
-               "ë³ïåíü
-               "æí³âåíü
-               "âåðàñåíü
-               "êàñòðû÷í³ê
-               "ë³ñòàïàä
-               "ñíåæàíü"               
+ñòóäçåíü
+ëþòû
+ñàêàâ³ê
+êðàñàâ³ê
+òðàâåíü
+÷ýðâåíü
+ë³ïåíü
+æí³âåíü
+âåðàñåíü
+êàñòðû÷í³ê
+ë³ñòàïàä
+ñíåæàíü
 #
 # md_order
 m
index 3cf1044..17dcf27 100644 (file)
 %e %B %Y %H.%M.%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "áâãÔ×ÕÝì
-               "Ûîâë
-               "áÐÚÐÒöÚ
-               "ÚàÐáÐÒöÚ
-               "âàÐÒÕÝì
-               "çíàÒÕÝì
-               "ÛößÕÝì
-               "ÖÝöÒÕÝì
-               "ÒÕàÐáÕÝì
-               "ÚÐáâàëçÝöÚ
-               "ÛöáâÐßÐÔ
-               "áÝÕÖÐÝì"               
+áâãÔ×ÕÝì
+Ûîâë
+áÐÚÐÒöÚ
+ÚàÐáÐÒöÚ
+âàÐÒÕÝì
+çíàÒÕÝì
+ÛößÕÝì
+ÖÝöÒÕÝì
+ÒÕàÐáÕÝì
+ÚÐáâàëçÝöÚ
+ÛöáâÐßÐÔ
+áÝÕÖÐÝì
 #
 # md_order
 m
index 0adf761..07204a9 100644 (file)
 %e %B %Y %H.%M.%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "студзень
-               "люты
-               "сакавік
-               "красавік
-               "травень
-               "чэрвень
-               "ліпень
-               "жнівень
-               "верасень
-               "кастрычнік
-               "лістапад
-               "снежань"                
+студзень
+люты
+сакавік
+красавік
+травень
+чэрвень
+ліпень
+жнівень
+верасень
+кастрычнік
+лістапад
+снежань
 #
 # md_order
 m
index cd89bdd..f6ce6d6 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ odp.
 %e. %B %Y %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "leden
-               "únor
-               "bøezen
-               "duben
-               "kvìten
-               "èerven
-               "èervenec
-               "srpen
-               "záøí
-               "øíjen
-               "listopad
-               "prosinec"              
+leden
+únor
+bøezen
+duben
+kvìten
+èerven
+èervenec
+srpen
+záøí
+øíjen
+listopad
+prosinec
 #
 # md_order
 dm
index 352af08..747f30c 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ odp.
 %e. %B %Y %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "leden
-               "únor
-               "březen
-               "duben
-               "květen
-               "červen
-               "červenec
-               "srpen
-               "září
-               "říjen
-               "listopad
-               "prosinec"              
+leden
+únor
+březen
+duben
+květen
+červen
+červenec
+srpen
+září
+říjen
+listopad
+prosinec
 #
 # md_order
 dm
index 54fd09e..9d65bc6 100644 (file)
 %e %B %Y %I:%M:%S %p %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "ÉáíïõÜñéïò
-               "ÖåâñïõÜñéïò
-               "ÌÜñôéïò
-               "Áðñßëéïò
-               "ÌÜúïò
-               "Éïýíéïò
-               "Éïýëéïò
-               "Áýãïõóôïò
-               "ÓåðôÝìâñéïò
-               "Ïêôþâñéïò
-               "ÍïÝìâñéïò
-               "ÄåêÝìâñéïò"            
+ÉáíïõÜñéïò
+ÖåâñïõÜñéïò
+ÌÜñôéïò
+Áðñßëéïò
+ÌÜúïò
+Éïýíéïò
+Éïýëéïò
+Áýãïõóôïò
+ÓåðôÝìâñéïò
+Ïêôþâñéïò
+ÍïÝìâñéïò
+ÄåêÝìâñéïò
 #
 # md_order
 m
index 07d5477..334a042 100644 (file)
 %e %B %Y %I:%M:%S %p %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "Ιανουάριος
-               "Φεβρουάριος
-               "Μάρτιος
-               "Απρίλιος
-               "Μάϊος
-               "Ιούνιος
-               "Ιούλιος
-               "Αύγουστος
-               "Σεπτέμβριος
-               "Οκτώβριος
-               "Νοέμβριος
-               "Δεκέμβριος"          
+Ιανουάριος
+Φεβρουάριος
+Μάρτιος
+Απρίλιος
+Μάϊος
+Ιούνιος
+Ιούλιος
+Αύγουστος
+Σεπτέμβριος
+Οκτώβριος
+Νοέμβριος
+Δεκέμβριος
 #
 # md_order
 m
index d57f617..931e905 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ popiet
 %Y m. %B %e d. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "sausis
-               "vasaris
-               "kovas
-               "balandis
-               "geguþë
-               "birþelis
-               "liepa
-               "rugpjûtis
-               "rugsëjis
-               "spalis
-               "lapkritis
-               "gruodis"               
+sausis
+vasaris
+kovas
+balandis
+geguþë
+birþelis
+liepa
+rugpjûtis
+rugsëjis
+spalis
+lapkritis
+gruodis
 #
 # md_order
 md
index 6eda1dd..3c91095 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ popiet
 %Y m. %B %e d. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "sausis
-               "vasaris
-               "kovas
-               "balandis
-               "gegu¾ì
-               "bir¾elis
-               "liepa
-               "rugpjþtis
-               "rugsìjis
-               "spalis
-               "lapkritis
-               "gruodis"               
+sausis
+vasaris
+kovas
+balandis
+gegu¾ì
+bir¾elis
+liepa
+rugpjþtis
+rugsìjis
+spalis
+lapkritis
+gruodis
 #
 # md_order
 md
index 069463b..37a85b3 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ popiet
 %Y m. %B %e d. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "sausis
-               "vasaris
-               "kovas
-               "balandis
-               "gegužė
-               "birželis
-               "liepa
-               "rugpjūtis
-               "rugsėjis
-               "spalis
-               "lapkritis
-               "gruodis"               
+sausis
+vasaris
+kovas
+balandis
+gegužė
+birželis
+liepa
+rugpjūtis
+rugsėjis
+spalis
+lapkritis
+gruodis
 #
 # md_order
 md
index cb233ea..a00125f 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ PM
 %Y %B %e %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "Нэгдүгээр сар
-               "Хоёрдугаар сар
-               "Гуравдугаар сар
-               "Дөрөвдүгээр сар
-               "Тавдугаар сар
-               "Зургаадугаар сар
-               "Долоодугаар сар
-               "Наймдугаар сар
-               "Есдүгээр сар
-               "Аравдугаар сар
-               "Арван нэгдүгээр сар
-               "Арван хоёрдугаар сар"                
+Нэгдүгээр сар
+Хоёрдугаар сар
+Гуравдугаар сар
+Дөрөвдүгээр сар
+Тавдугаар сар
+Зургаадугаар сар
+Долоодугаар сар
+Наймдугаар сар
+Есдүгээр сар
+Аравдугаар сар
+Арван нэгдүгээр сар
+Арван хоёрдугаар сар
 #
 # md_order
 md
index ab4cd9b..338a195 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ PM
 %e %B %Y %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "styczeñ
-               "luty
-               "marzec
-               "kwiecieñ
-               "maj
-               "czerwiec
-               "lipiec
-               "sierpieñ
-               "wrzesieñ
-               "pa¼dziernik
-               "listopad
-               "grudzieñ"              
+styczeñ
+luty
+marzec
+kwiecieñ
+maj
+czerwiec
+lipiec
+sierpieñ
+wrzesieñ
+pa¼dziernik
+listopad
+grudzieñ
 #
 # md_order
 dm
index 9a30a55..d91c8a4 100644 (file)
@@ -66,18 +66,18 @@ PM
 %e %B %Y %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "styczeń
-               "luty
-               "marzec
-               "kwiecień
-               "maj
-               "czerwiec
-               "lipiec
-               "sierpień
-               "wrzesień
-               "październik
-               "listopad
-               "grudzień"             
+styczeń
+luty
+marzec
+kwiecień
+maj
+czerwiec
+lipiec
+sierpień
+wrzesień
+październik
+listopad
+grudzień
 #
 # md_order
 dm
index 614b0c1..e369353 100644 (file)
 %e %B %Y ã. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "ÿíâàðü
-               "ôåâðàëü
-               "ìàðò
-               "àïðåëü
-               "ìàé
-               "èþíü
-               "èþëü
-               "àâãóñò
-               "ñåíòÿáðü
-               "îêòÿáðü
-               "íîÿáðü
-               "äåêàáðü"               
+ÿíâàðü
+ôåâðàëü
+ìàðò
+àïðåëü
+ìàé
+èþíü
+èþëü
+àâãóñò
+ñåíòÿáðü
+îêòÿáðü
+íîÿáðü
+äåêàáðü
 #
 # md_order
 dm
index c9abb9f..d06b213 100644 (file)
 %e %B %Yÿ£. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "ï­¢ àì
-               "䥢ࠫì
-               "¬ àâ
-               " ¯à¥«ì
-               "¬ ©
-               "¨î­ì
-               "¨î«ì
-               " ¢£ãáâ
-               "ᥭâï¡àì
-               "®ªâï¡àì
-               "­®ï¡àì
-               "¤¥ª ¡àì"               
+ï­¢ àì
+䥢ࠫì
+¬ àâ
+ ¯à¥«ì
+¬ ©
+¨î­ì
+¨î«ì
+ ¢£ãáâ
+ᥭâï¡àì
+®ªâï¡àì
+­®ï¡àì
+¤¥ª ¡àì
 #
 # md_order
 dm
index 8d800a8..189ebe6 100644 (file)
 %e %B %Y Ó. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "ïÝÒÐàì
-               "äÕÒàÐÛì
-               "ÜÐàâ
-               "ÐßàÕÛì
-               "ÜÐÙ
-               "ØîÝì
-               "ØîÛì
-               "ÐÒÓãáâ
-               "áÕÝâïÑàì
-               "ÞÚâïÑàì
-               "ÝÞïÑàì
-               "ÔÕÚÐÑàì"               
+ïÝÒÐàì
+äÕÒàÐÛì
+ÜÐàâ
+ÐßàÕÛì
+ÜÐÙ
+ØîÝì
+ØîÛì
+ÐÒÓãáâ
+áÕÝâïÑàì
+ÞÚâïÑàì
+ÝÞïÑàì
+ÔÕÚÐÑàì
 #
 # md_order
 dm
index 212b60b..1dfa5c2 100644 (file)
 %e %B %Y\9aÇ. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "ÑÎ×ÁÒØ
-               "ÆÅ×ÒÁÌØ
-               "ÍÁÒÔ
-               "ÁÐÒÅÌØ
-               "ÍÁÊ
-               "ÉÀÎØ
-               "ÉÀÌØ
-               "Á×ÇÕÓÔ
-               "ÓÅÎÔÑÂÒØ
-               "ÏËÔÑÂÒØ
-               "ÎÏÑÂÒØ
-               "ÄÅËÁÂÒØ"               
+ÑÎ×ÁÒØ
+ÆÅ×ÒÁÌØ
+ÍÁÒÔ
+ÁÐÒÅÌØ
+ÍÁÊ
+ÉÀÎØ
+ÉÀÌØ
+Á×ÇÕÓÔ
+ÓÅÎÔÑÂÒØ
+ÏËÔÑÂÒØ
+ÎÏÑÂÒØ
+ÄÅËÁÂÒØ
 #
 # md_order
 dm
index 83e761e..fccdb06 100644 (file)
 %e %B %Y г. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "январь
-               "февраль
-               "март
-               "апрель
-               "май
-               "июнь
-               "июль
-               "август
-               "сентябрь
-               "октябрь
-               "ноябрь
-               "декабрь"                
+январь
+февраль
+март
+апрель
+май
+июнь
+июль
+август
+сентябрь
+октябрь
+ноябрь
+декабрь
 #
 # md_order
 dm
index eabd4b5..66990f5 100644 (file)
 %e %B %Y ð. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "ñ³÷åíü
-               "ëþòèé
-               "áåðåçåíü
-               "êâ³òåíü
-               "òðàâåíü
-               "÷åðâåíü
-               "ëèïåíü
-               "ñåðïåíü
-               "âåðåñåíü
-               "æîâòåíü
-               "ëèñòîïàä
-               "ãðóäåíü"               
+ñ³÷åíü
+ëþòèé
+áåðåçåíü
+êâ³òåíü
+òðàâåíü
+÷åðâåíü
+ëèïåíü
+ñåðïåíü
+âåðåñåíü
+æîâòåíü
+ëèñòîïàä
+ãðóäåíü
 #
 # md_order
 dm
index 1135b08..591a2c8 100644 (file)
 %e %B %Y à. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "áöçÕÝì
-               "ÛîâØÙ
-               "ÑÕàÕ×ÕÝì
-               "ÚÒöâÕÝì
-               "âàÐÒÕÝì
-               "çÕàÒÕÝì
-               "ÛØßÕÝì
-               "áÕàßÕÝì
-               "ÒÕàÕáÕÝì
-               "ÖÞÒâÕÝì
-               "ÛØáâÞßÐÔ
-               "ÓàãÔÕÝì"               
+áöçÕÝì
+ÛîâØÙ
+ÑÕàÕ×ÕÝì
+ÚÒöâÕÝì
+âàÐÒÕÝì
+çÕàÒÕÝì
+ÛØßÕÝì
+áÕàßÕÝì
+ÒÕàÕáÕÝì
+ÖÞÒâÕÝì
+ÛØáâÞßÐÔ
+ÓàãÔÕÝì
 #
 # md_order
 dm
index 7233ab6..beb0c47 100644 (file)
 %e %B %Y Ò. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "Ó¦ÞÅÎØ
-               "ÌÀÔÉÊ
-               "ÂÅÒÅÚÅÎØ
-               "ËצÔÅÎØ
-               "ÔÒÁ×ÅÎØ
-               "ÞÅÒ×ÅÎØ
-               "ÌÉÐÅÎØ
-               "ÓÅÒÐÅÎØ
-               "×ÅÒÅÓÅÎØ
-               "ÖÏ×ÔÅÎØ
-               "ÌÉÓÔÏÐÁÄ
-               "ÇÒÕÄÅÎØ"               
+Ó¦ÞÅÎØ
+ÌÀÔÉÊ
+ÂÅÒÅÚÅÎØ
+ËצÔÅÎØ
+ÔÒÁ×ÅÎØ
+ÞÅÒ×ÅÎØ
+ÌÉÐÅÎØ
+ÓÅÒÐÅÎØ
+×ÅÒÅÓÅÎØ
+ÖÏ×ÔÅÎØ
+ÌÉÓÔÏÐÁÄ
+ÇÒÕÄÅÎØ
 #
 # md_order
 dm
index e73c096..7d71136 100644 (file)
 %e %B %Y р. %H:%M:%S %Z
 #
 # Long month names (without case ending)
-                       "січень
-               "лютий
-               "березень
-               "квітень
-               "травень
-               "червень
-               "липень
-               "серпень
-               "вересень
-               "жовтень
-               "листопад
-               "грудень"                
+січень
+лютий
+березень
+квітень
+травень
+червень
+липень
+серпень
+вересень
+жовтень
+листопад
+грудень
 #
 # md_order
 dm