sys/types.h ==> sys/param.h for endian macros
[dragonfly.git] / release / doc / ja_JP.eucJP / errata / article.sgml
1 <!--
2     FreeBSD Japanese Documentation Project
3
4     $FreeBSD: src/release/doc/ja_JP.eucJP/errata/article.sgml,v 1.3.2.11 2003/06/11 21:09:25 hrs Exp $
5     $DragonFly: src/release/doc/ja_JP.eucJP/errata/Attic/article.sgml,v 1.2 2003/06/17 04:27:20 dillon Exp $
6
7     Original revision: 1.1.2.105
8 -->
9
10 <!-- 
11         FreeBSD errata document.  Unlike some of the other RELNOTESng
12         files, this file should remain as a single SGML file, so that
13         the dollar FreeBSD dollar header has a meaningful modification
14         time.  This file is all but useless without a datestamp on it,
15         so we'll take some extra care to make sure it has one.
16
17         (If we didn't do this, then the file with the datestamp might
18         not be the one that received the last change in the document.)
19
20 -->
21
22 <!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [
23 <!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN">
24 %man;
25 <!ENTITY % ja-authors PUBLIC  "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Author Entities//JA">
26 %ja-authors;
27 <!ENTITY % authors PUBLIC  "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Author Entities//EN">
28 %authors;
29 <!ENTITY % ja-mlists PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//JA">
30 %ja-mlists;
31 <!ENTITY % release PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES Release Specification//EN">
32 %release;
33 ]>
34
35 <article>
36   <articleinfo>
37
38     <title>&os;
39 <![ %release.type.snapshot [
40     &release.prev;
41 ]]>
42 <![ %release.type.release [
43     &release.current;
44 ]]>
45     Errata</title>
46
47     <corpauthor>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</corpauthor>
48
49     <pubdate>$FreeBSD: src/release/doc/ja_JP.eucJP/errata/article.sgml,v 1.3.2.11 2003/06/11 21:09:25 hrs Exp $</pubdate>
50
51     <copyright>
52       <year>2000</year>
53       <year>2001</year>
54       <year>2002</year>
55       <year>2003</year>
56       <holder role="mailto:doc@FreeBSD.org">FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</holder>
57     </copyright>
58   </articleinfo>
59
60   <abstract>
61
62     <para>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï &os;
63 <![ %release.type.snapshot [
64     &release.prev;
65 ]]>
66 <![ %release.type.release [
67     &release.current;
68 ]]>
69       ¤Î¸ø³«¸å¤ËȽÌÀ¤·¤¿½ÅÍפʾðÊó¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹Ê¸½ñ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
70       ¾ðÊ󤬽ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë errata ¥ê¥¹¥È (Àµ¸íɽ) ¤Ç¤¹¡£
71       ¤³¤ì¤Ë¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð¤ª¤è¤Ó¡¢
72       ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¡¦ÍøÍѤ˱ƶÁ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢
73       ´ØϢʸ½ñ¤Î¹¹¿·¾ðÊó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
74       ¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î &os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ïɬ¤º¡¢
75       ºÇ¿·¤Î errata ¤ò»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
76
77     <para>¤³¤Î errata Ê¸½ñ¤Ï &os; 
78 <![ %release.type.snapshot [
79       &release.prev;
80 ]]>
81 <![ %release.type.release [
82       &release.current; 
83 ]]>
84       ÍѤǤ¹¡£
85       &os; &release.next; ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Êݼ餵¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
86   </abstract>
87
88   <sect1>
89     <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
90
91     <para>¤³¤Î errata Ê¸½ñ¤Ë¤Ï &os;
92 <![ %release.type.snapshot [
93       &release.prev;
94 ]]>
95 <![ %release.type.release [
96       &release.current;
97 ]]>
98       ¤Ë´Ø¤¹¤ë
99       <quote>ºÇ¿·¤Î¾ã³²¾ðÊó</quote> ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100       ¤³¤Îʸ½ñ¤òÆɤߡ¢
101       ¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¸ø³«¸å¤Ë´û¤Ëȯ¸«¡¦½¤Àµ¤µ¤ì¤¿ÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
102       ÃΤäƤª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
103
104     <para>¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¸ø³« (¤¿¤È¤¨¤Ð CDROM ¤Ë¤è¤ëÇÛÉÛ) ¤Ë¤Ï
105       errata Ê¸½ñ¤¬Æ±º­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
106       ¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤½¤Î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
107       ºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
108       ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
109       ¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÂбþ¤·¤¿ <quote>errata Ê¸½ñ¤ÎºÇ¿·ÈÇ</quote>
110       ¤ò»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
111       errata Ê¸½ñ¤Ï <ulink url="http://www.FreeBSD.org/releases/"></ulink>
112       ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
113
114     <para>&os; &release.branch; ¤Î¥½¡¼¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢
115       ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢
116       (¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈºîÀ®»þ¤Î) ºÇ¿·ÈǤÎ
117       errata Ê¸½ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
118
119     <para>&os; CERT ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð¤ÎÁ´¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢
120       <ulink url="http://www.FreeBSD.org/security/"></ulink>
121       ¤â¤·¤¯¤Ï
122       <ulink url="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CERT/"></ulink>
123       ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
124   </sect1>
125
126   <sect1>
127     <title>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð</title>
128
129 <![ %release.type.release [
130     <para>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð¤Ïȯ¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
131 ]]>
132
133 <![ %release.type.snapshot [
134
135     <para>¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î <application>sendmail</application> ¤Ë¤Ï
136       ¥Ø¥Ã¥À²òÀÏ»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¥Õ¥í¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ëÌäÂ꤬¤¢¤ê¡¢
137       ¥ê¥â¡¼¥È¤Î¹¶·â¼Ô¤Ï¡¢&man.sendmail.8; ¤Ë
138       sendmail ¤òµ¯Æ°¤·¤¿¥æ¡¼¥¶ (Ä̾ï <username>root</username>) ¤Î¸¢¸Â¤Ç
139       Ç¤°Õ¤Î¥³¡¼¥É¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê
140       Æüì¤ÊºÙ¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
141       ½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤Î¾ì½ê¤ò´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð <ulink
142       url="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CERT/advisories/FreeBSD-SA-03:07.sendmail.asc">FreeBSD-SA-03:07</ulink>
143       ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
144       ¤³¤ÎÌäÂê¤Ï &os; &release.prev; ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÀÄ󶡤ΥѥåÁ¤òŬÍѤ·¤Æ¡¢
145       &os; &release.current; ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î
146       <application>sendmail</application> ¤òÅý¹ç¤·¤Æ½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
147       ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÊѹ¹¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Ê¸½ñ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
148
149 ]]>
150   </sect1>
151
152   <sect1>
153     <title>ºÇ¿·¾ðÊó</title>
154
155 <![ %release.type.release [
156     <para>ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
157 ]]>
158
159 <![ %release.type.snapshot [
160
161     <para>¥ê¥ê¡¼¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ªÈפˤ¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂ꤬ȯ¸«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢
162       ISO ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏºÆÅÙºîÀ®¤µ¤ì¡¢
163       FTP ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÍѤΠ&os; &release.prev;/i386 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÏºÆ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
164       ºÇ½ªÅª¤Ê ISO ¥¤¥á¡¼¥¸¤Î &man.md5.1; ¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
165
166     <programlisting>MD5 (4.8-RELEASE-i386-disc1.iso) = c4e34b6a6be5cd1977ca206bf821c7fc
167 MD5 (4.8-RELEASE-i386-disc2.iso) = 93b09f97c01deead302557d7d24f87cb
168 MD5 (4.8-RELEASE-i386-mini.iso) = 5f0d2576dbb56d6ec85d49ac9fa4bbf9</programlisting>
169
170     <para>¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ½ñ¤Ë¤Ï &os; &release.prev; ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬
171       2003 Ç¯ 3 ·î¤Ç¤¢¤ë¤Èµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
172       Àµ¤·¤¯¤Ï 2003 Ç¯ 4 ·î¤Ç¤¹¡£</para>
173
174     <para>&os; &release.prev; ¤Ë¤ª¤¤¤Æ &man.mly.4; ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿
175       RAID ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬ºÆ¤Ó²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
176       (&os; 4.7-RELEASE ¤Ç¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿)¡£</para>
177
178     <para><application>GNOME</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¸å¡¢
179       ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
180       ¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
181       <filename role="port">x11-fonts/bitstream-vera</filename>
182       port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ
183       <application>GNOME</application> ¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
184       ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¸ú²Ì¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢
185       È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð gnome-terminal ¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¤Æ
186       Bitstream Vera Sans Mono ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
187
188     <para>ÍÆÎ̤ÎÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢i386 ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î
189       µ¯Æ°¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼ <filename>kern.flp</filename> (1.44MB) ¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë
190       ¥«¡¼¥Í¥ë¤«¤é &man.awi.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
191       &os; &release.prev; ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
192       ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌŪ¤Ë¤Ï¡¢&man.awi.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤òÍøÍѤ¹¤ë
193       &os; &release.prev; ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
194
195     <para>ÍÆÎÌÉÔ­¤Î¤¿¤á¡¢1,44MB ¤Î alpha ÈÇ
196       <filename>kern.flp</filename> µ¯Æ°¥Õ¥í¥Ã¥Ô¤«¤é¡¢
197       ATAPI ¥Õ¥í¥Ã¥Ô¥Ç¥£¥¹¥¯¤È DEC AlphaServer 8200 ¤ª¤è¤Ó
198       8400 (<quote>TurboLaser</quote>) ¥Þ¥·¥óÂбþ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
199
200     <para>&os; &release.prev; ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢
201       Intel 80386 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¾å¤Çµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
202       &release.prev; ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ö¥é¥ó¥Á¤È
203       &release.branch; ³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï½¤Àµ¤º¤ß¤Ç¤¹¡£</para>
204
205     <para>&os; ¤Ï¡¢<filename>/etc/login.conf.db</filename>
206       ¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿ login
207       ¥±¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
208       ¤³¤ì¤Ï <filename>/etc/login.conf</filename>
209       ¤È¤¤¤¦¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
210       ¥Ï¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢
211       &man.login.1; ¤Ï¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤è¤ê¤â¤½¤ì¤òÍ¥À褷¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
212       &os; &release.prev; ¤Ï¡¢<filename>/etc/login.conf.db</filename>
213       ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
214       ¤½¤Î¤¿¤á¡¢<filename>/etc/login.conf</filename> ¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
215       &man.cap.mkdb.1;
216       ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò˺¤ì¤º¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
217       ¥½¡¼¥¹¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Ë
218       &man.mergemaster.8; ¤¬ <filename>/etc/login.conf.db</filename>
219       ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Â礭¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
220       login ¥±¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½ñ¼°¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
221       &man.login.conf.5; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
222
223     <para>&man.sysinstall.8; ¤ò»È¤Ã¤Æ Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
224       <filename role="port">multimedia/gstreamer-plugins</filename> port
225       ´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
226       ¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î port ¤Î¹½ÃÛ¤ä package ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
227       ¤·¤«¤·¡¢¾­Íè Pors Collection ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÝ¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
228       ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
229
230     <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/multimedia/gstreamer-plugins/files</userinput>
231 &prompt.root; <userinput>mv patch-gst-libs_ext_ffmpeg_ffmpeg_libavcodec_alpha_simple_i \
232 patch-gst-libs_ext_ffmpeg_ffmpeg_libavcodec_alpha_simple_idct_alpha.c
233 </userinput></screen>
234
235     <para>ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤¬ majordomo ¤«¤éÊѹ¹¤µ¤ì¡¢
236       Mailman ¥ê¥¹¥È¥µ¡¼¥Ð¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
237       ¤³¤Î¿·¤·¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢
238       <ulink url="http://www.FreeBSD.org/mailman/listinfo/">FreeBSD
239       Mailman Info Page</ulink> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
240 ]]>
241   </sect1>
242 </article>