locales: Rename zh_han* to zh_Han* (capitalize)
[dragonfly.git] / share / timedef / zh_Hans_CN.GB18030.src
1 # WARNING: spaces may be essential at the end of lines
2 # WARNING: empty lines are essential too
3 #
4 # Short month names
5 #
6  1
7  2
8  3
9  4
10  5
11  6
12  7
13  8
14  9
15 10
16 11
17 12
18 #
19 # Long month names (as in a date)
20 #
21 Ò»ÔÂ
22 ¶þÔÂ
23 ÈýÔÂ
24 ËÄÔÂ
25 ÎåÔÂ
26 ÁùÔÂ
27 ÆßÔÂ
28 °ËÔÂ
29 ¾ÅÔÂ
30 Ê®ÔÂ
31 ʮһÔÂ
32 Ê®¶þÔÂ
33 #
34 # Short weekday names
35 #
36 ÈÕ
37 һ
38 ¶þ
39 Èý
40 ËÄ
41 Îå
42 Áù
43 #
44 # Long weekday names
45 #
46 ÐÇÆÚÈÕ
47 ÐÇÆÚÒ»
48 ÐÇÆÚ¶þ
49 ÐÇÆÚÈý
50 ÐÇÆÚËÄ
51 ÐÇÆÚÎå
52 ÐÇÆÚÁù
53 #
54 # X_fmt
55 #
56 %Hʱ%M·Ö%SÃë
57 #
58 # x_fmt
59 #
60 %Y/%m/%d
61 #
62 # c_fmt
63 #
64 %a %b/%e %T %Y
65 #
66 # am
67 #
68 ÉÏÎç
69 #
70 # pm
71 #
72 ÏÂÎç
73 #
74 # date_fmt
75 #
76 %YÄê%bÔÂ%eÈÕ %A %X %Z
77 #
78 # Long month names (without case ending)
79 #
80 Ò»ÔÂ
81 ¶þÔÂ
82 ÈýÔÂ
83 ËÄÔÂ
84 ÎåÔÂ
85 ÁùÔÂ
86 ÆßÔÂ
87 °ËÔÂ
88 ¾ÅÔÂ
89 Ê®ÔÂ
90 ʮһÔÂ
91 Ê®¶þÔÂ
92 #
93 # md_order
94 #
95 md
96 #
97 # ampm_fmt
98 #
99 %I:%M:%S %p
100 # EOF