binutils 2.22: Add makefiles, new incremental-dump binary
[dragonfly.git] / gnu / usr.bin / binutils222 / doc / Makefile
1 .include "../Makefile.inc0"
2
3 CONTRIBDIR= ${.CURDIR}/../../../../contrib
4
5 .PATH: ${SRCDIR}/gas/doc ${SRCDIR}/ld ${SRCDIR}/bfd/doc
6
7 INFO = as ld binutils
8 INFOSECTION=    "Programming & development tools."
9 INFOENTRY_as=   "* As: (as).            The GNU assembler."
10 INFOENTRY_ld=   "* Ld: (ld).            The GNU linker."
11 INFOENTRY_binutils= "* Binutils: (binutils).            The GNU Binary Utilities."
12
13 MAKEINFOFLAGS+= --no-validate
14 MAKEINFOFLAGS+= -I ${SRCDIR}/gas/doc -I ${SRCDIR}/ld -I ${SRCDIR}/bfd/doc
15 MAKEINFOFLAGS+= -I ${SRCDIR}/binutils -I ${SRCDIR}/libiberty
16 MAKEINFOFLAGS+= -I ${CONTRIBDIR}/libreadline/doc
17
18 CLEANFILES=     config.texi configdoc.texi inc-hist.texi \
19                 inc-hist.texi.orig gasver.texi ldver.texi
20
21 as.info:        as.texinfo asconfig.texi c-i386.texi gasver.texi
22 ld.info:        ld.texinfo bfdsumm.texi ldver.texi configdoc.texi
23
24 configdoc.texi: gen-doc.texi
25         ${LN} -sf ${.ALLSRC} ${.TARGET}
26
27 .PATH: ${SRCDIR}/binutils/doc
28 binutils.info: binutils.texi config.texi
29
30 config.texi gasver.texi ldver.texi:
31         echo "@set VERSION ${VERSION}" > ${.TARGET}
32
33 .PATH: ${CONTRIBDIR}/libreadline/doc
34 inc-hist.texi: hsuser.texinfo inc-hist.diff
35         cp ${.ALLSRC:M*.texinfo} ${.TARGET}
36         patch --suffix=.orig < ${.ALLSRC:M*.diff}
37
38 .include <bsd.info.mk>