ld-225: fix ldscripts (allows binutils 2.25 to build world)
[dragonfly.git] / nrelease / gui /
2015-03-31 John MarinoMerge branch 'vendor/BINUTILS225'
2015-03-22 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50'
2015-03-22 John MarinoMerge branch 'vendor/BMAKE'
2015-03-19 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2015-03-13 John MarinoMerge branch 'vendor/MPC'
2015-03-13 John MarinoMerge branch 'vendor/LESS'
2015-03-13 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50'
2015-03-08 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50'
2015-02-27 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50'
2015-02-20 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50'
2015-02-13 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50'
2015-02-10 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50'
2015-02-10 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC50' - gcc 5.0 snapshot 1 FEB...
2015-01-25 Sascha WildnerMerge branch 'openssh'
2015-01-23 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSH'
2015-01-15 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2014-11-12 Sascha Wildnernrelease/rconfig: Remove some usbd(8) remains.
2014-11-09 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/BYACC'
2014-10-27 Franco FichtnerMerge branch 'vendor/MDOCML'
2014-10-22 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2014-10-13 John MarinoMerge branch 'vendor/LIBEDIT'
2014-10-10 John MarinoMerge branch 'vendor/GREP'
2014-10-10 John MarinoMerge branch 'vendor/XZ'
2014-10-10 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC47'
2014-08-07 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2014-08-07 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2014-06-07 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TNFTP'
2014-06-06 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2014-05-28 John MarinoMerge branch 'vendor/WPA_SUPPLICANT'
2014-05-28 John MarinoMerge branch 'vendor/HOSTAPD'
2014-05-06 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE'
2014-05-03 Matthew DillonMerge branch 'vendor/LIBPCAP'
2014-04-08 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2014-02-09 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/EE'
2013-12-31 Franco FichtnerMerge branch 'vendor/MDOCML'
2013-12-06 John MarinoMerge branch 'vendor/BINUTILS224'
2013-11-23 John MarinoMerge branch 'vendor/BMAKE'
2013-10-18 John MarinoMerge branch 'vendor/LDNS'
2013-10-06 Franco FichtnerMerge branch 'vendor/MDOCML'
2013-10-05 John MarinoMerge branch 'vendor/GDB'
2013-05-11 John MarinoMerge branch 'vendor/LESS'
2013-05-11 John MarinoMerge branch 'vendor/LIBEDIT'
2013-05-11 John MarinoMerge branch 'vendor/TCSH'
2013-05-09 John MarinoMerge branch 'vendor/AWK'
2013-05-08 John MarinoMerge branch 'vendor/ZLIB'
2013-05-08 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC47'
2013-04-23 John MarinoMerge branch 'vendor/MPFR'
2013-04-23 John MarinoMerge branch 'vendor/DIFFUTILS'
2013-04-23 John MarinoMerge branch 'vendor/GREP'
2013-04-23 John MarinoMerge branch 'vendor/EXPAT'
2013-04-15 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/MDOCML'
2013-04-07 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TNFTP'
2013-02-19 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE'
2013-02-13 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2013-02-10 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2013-01-19 Peter AvalosMerge branch 'vendor/BYACC'
2013-01-16 John MarinoMerge branch 'vendor/FLEX'
2013-01-12 Johannes Hofmannmerge
2012-12-20 Sascha Wildnerinstaller: Use the LiveDVD's pfi.conf generally (works...
2012-10-28 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSH'
2012-10-24 Matthew DillonMerge branches 'hammer2' and 'master' of ssh://crater...
2012-10-22 Sascha WildnerRemove CAPS.
2012-10-21 John MarinoMerge branch 'vendor/BMAKE'
2012-10-20 CharlieMerge branch 'vendor/GCC47'
2012-10-20 CharlieMerge branch 'vendor/GCC47'
2012-10-01 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC47'
2012-09-29 John MarinoMerge branch 'vendor/MPC'
2012-07-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENPAM'
2012-07-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/XZ'
2012-07-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TNFTP'
2012-07-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE'
2012-07-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TCPDUMP'
2012-07-11 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBPCAP'
2012-07-04 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE'
2012-05-15 John MarinoMerge branch 'vendor/GDB'
2012-05-14 John MarinoMerge branch 'vendor/NCURSES'
2012-05-13 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2012-05-12 John MarinoMerge branch 'vendor/GMP'
2012-05-11 John MarinoMerge branch 'vendor/NCURSES'
2012-05-11 John MarinoMerge branch 'vendor/ZLIB'
2012-05-11 John MarinoMerge branch 'vendor/GDB'
2012-05-10 John MarinoMerge branch 'vendor/LIBEDIT'
2012-05-08 John MarinoMerge branch 'vendor/GREP'
2012-04-27 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2012-04-21 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2012-04-10 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2012-03-27 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2012-03-13 John MarinoMerge branch 'vendor/GCC44'
2012-01-23 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TCPDUMP'
2012-01-23 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBPCAP'
2012-01-20 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2012-01-16 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE'
2012-01-12 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LIBARCHIVE'
2012-01-09 Sascha WildnerAdd a mail user for dma(8).
2012-01-08 Peter AvalosMerge branch 'vendor/XZ'
2012-01-08 Peter AvalosMerge branch 'vendor/TNFTP'
2012-01-05 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSL'
2011-12-31 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE'
2011-12-23 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENPAM'
2011-11-28 Jan LentferMerge branch 'vendor/LDNS'
next