Add 4 new mirrors in Ecuador, thanks to Ernesto Pérez Estévez