descriptionUnofficial gitization of NetBSD-CVS pkgsrc, not synchronized w/NetBSD git.
ownerCharlie &
last changeMon, 25 Jul 2011 19:46:43 +0000 (12:46 -0700)
shortlog
2011-07-25 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion pkgsrc-2010Q2
2011-07-22 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-21 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-20 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-19 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-19 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-18 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-18 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-13 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-12 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2011-07-12 pkgsrc fixupFixup fromcvs/togit conversion
2010-10-19 branch-fixupFixup fromcvs/togit conversion
2010-10-15 spzPullup ticket 3243 - requested by tron
2010-10-08 tronPullup ticket #3236 - requested by taca
2010-09-28 spzpullup 3232
2010-09-28 spzPullup ticket 3232 - requested by tron
...
heads
2 years ago master
2 years ago pkgsrc-2013Q1
3 years ago pkgsrc-2012Q4
3 years ago pkgsrc-2012Q3
3 years ago pkgsrc-2012Q2
3 years ago pkgsrc-2012Q1
4 years ago TNF
4 years ago pkgsrc-2011Q4
4 years ago pkgsrc-2011Q3
4 years ago pkgsrc-2011Q2
4 years ago databases/pgbouncer
4 years ago FREEBSD
4 years ago pkgsrc-2011Q1
4 years ago pkgsrc-2010Q4
4 years ago pkgsrc-2010Q3
4 years ago pkgsrc-2010Q2
...